ආයුර්වේද රූපලාවණ්‍ය ප්‍රතිකාර නාවින්න මෙඩිකෙයා රෝහලේ දී. Ayurveda Cosmetic Treatments in Sri Lanka

ආයුර්වේද රූපලාවණ්‍ය ප්‍රතිකාර දැන් නාවින්න මෙඩිකෙයා රෝහලේ දී…

රජයේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි සුදුසුකම් ලත් වෛද්‍යවරියකගෙන්.
වෛද්‍ය එ එම් එස් එල් චන්ද්‍රසිරි
Dr. A M S L Chandrasiri
BAMS (Hons)
Adv. Dip. In Ayurveda beauty Therapy
……………………………………………………………………………………
Nawinna Medicare Hospital

තාරුණ්‍ය පෙනුම වැඩිකර ගැනීමේ ප්‍රතිකාර
අකලට හිසකෙස් වැටීම හා සුදුවීම සදහා ප්‍රතිකාර
තරබාරු බව හා සිරුරට නියමිත හැඩය ලබාදීම
සියලුම ආකාරයේ චර්ම රෝග
සමේ පැහැපත් බව වැඩි කරගැනීම
සහ අනෙකුත් සියලුම රෝග සදහා ප්‍රතිකාර

Treatments and charges –  

Normal patient consultation – 1200.00

Face massage – normal – 1200.00

Face massage – advanced facial care – 1400.00

Face massage – aroma therapy- 1600.00

Face cleanup  – 2300.00

Pimple treatment – 2500.00

 Anti aging facial- 4000

Normal facial – 3500.00

Dark under eye treatment – 2300.00

Treatment for black heads and white heads- 1350.00

Akshi tharpana – 2300.00

Dark under eye treatment – 1700

Dandruff treatment-1800.00

Treatment for bald hair -1400.00

Hot stone therapy-2300.00

Pedicure-2300.00

Manicure -2300.00

Detox -3000.00

Udvarthana-3000.00

Body whitening treatment -4500.00

Steam bath -3000.00

Shirodhara-3000.00

Nasya-2300.00

Kati vasthi-1800.00

Vasthi-1800.00

Leech application -1400.00

දිනය සහ වේලාව වෙන්කර ගැනීම සදහා අමතන්න ………….

නාවින්න මෙඩිකෙයා රෝහල – නාවින්න – මහරගම.

0714367636 – 0774957636 – 0752367636 – 0115741701