දියවැඩියාව සම්බන්දයෙන් ඔබ දැන ගත යුතුම කරුණු.

දියවැඩියාව සම්බන්දයෙන් ඔබ දැන ගත යුතුම කරුණු

(මෙම විඩියෝව මගින් ඔබට දැන ගත හැකි කරුණු )

1 ඔබට දියවැඩියාව තිබේ දැයි ඔබ විසින්ම අනුමාන කල හැකි ක්‍රමය
2 දියවැඩියාව තිබේ දැයි නිවැරදිවම දැන ගන්නා ක්‍රමය
3 බොහෝ කාලයක් ඔබ දියවැඩියාවෙන පෙලෙනවාද කියා දැන ගන්නා ආකාරය
4 දියවැඩියාව පාලනය කල හැකි ආකාරය
5 ඉන්සියුලින් සම්බන්දයෙන් දත යුතු කරුණු
6 දියවැඩියා වර්ග සම්බන්දයෙන් දැන ගතු යුතු කරුණු

නාවින්න මෙඩිකෙයා රෝහල නාවින්න , මහරගම
+94 77 4 95 76 36
+94 71 4 36 76 36
+94 75 2 36 76 36
+94 11 5 74 17 01